Nýtt námsmat

Eins og flestum er kunnugt er boðuðu menntayfirvöld miklar breytingar á námsmati í grunnskólum með nýrri Aðalnámskrá grunnskóla 2011/2013.


Megininntak breytinganna:

 

1. Markmið náms skal jafnan vera hæfni nemenda. Lýsingar á markmiðum náms skulu nú alfarið beinast að því sem nemandinn á að geta gert við lok námstíma.  

  • Samkvæmt aðalnámskrá er það hæfni sem á að meta ekki fjöldi eða magn þekkingaratriða
  • Hæfni samanstendur af þekkingu og leikni. T.d. á ekki mæla hversu vel þú getur munað uppskrift utanað, heldur hversu leikin(n) þú ert að baka eftir uppskriftinni og hversu vel hefur tekist til við baksturinn
  • Hæfniviðmið fyrir allar greinar birtast í aðalnámskrá

Ef nemandi vinnur t.d. að ákveðnu hæfniviðmiði í íslensku þá á hann við lok 10. bekkjar að geta:

,,flutt mál sitt skýrt og skilmerkilega og hefur tileinkað sér viðeigandi talhraða og fas“

Þá er allt eins líklegt að í upphafi 10. bekkjar geti hann:

„flutt mál sitt sæmilega og nokkuð áheyrilega, með áherslum sem hæfa efni og tilefni“

 

Unnið er með ofangreint hæfniviðmið og nemandinn fær tækifæri til að bæta sig seinna á tímabilinu og þá gildir sú hæfni 100% þegar hann lýkur 10. bekk.

Nemandinn ætti í raun alltaf að bæta við hæfni sína og ekki verið að horfa eins og áður á allt skólaárið við mat á þekkingu og jafnvel verið að hegna nemanda fyrir þekkingarleysi við upphaf skólaárs. Verið að horfa á það hver er raunveruleg hæfni nemandans við lok skólaársins.

 

 

2. Einkunnir skal ekki reikna heldur skal styðjast við fyrirfram skilgreindar hæfnilýsingar. Neðangreindan meginkvarða skal nota til að finna þá einkunn sem best passar hæfni nemandans.

 A 

Framúrskarandi hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs. 
Nemandinn hefur náð þeirri hæfni sem lýst er í hæfniviðmiðum og að einhverju leyti með framúrskarandi árangri. 

 B

Góð hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs. 
Nemandinn hefur í meginatriðum náð þeirri hæfni sem lýst er í hæfniviðmiðum. 

 C

Sæmileg hæfni og frammistaða í námi með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs. 
Nemandinn hefur hefur ekki náð þeirri hæfni sem lýst er nema að hluta til.

 D

Hæfni og frammistöðu í námi ábótavant með hliðsjón af hæfniviðmiðum námsgreinar eða námssviðs. 

 

Kvarðinn er síðan útfærður fyrir hverja námsgrein og aldur nemenda. Almennt gildir að ef nemandi uppfyllir í öllum meginatriðum þá hæfni sem stefnt er að, skal hann að lágmarki fá einkunnina B. Leyfilegt er að gefa einkunnirnar B+ og C+ ef nemandinn er á mörkum þess að ná einkunnunum A og B. 

 

 

3Áhersla skal lögð á reglulega endurgjöf og leiðsögn til nemandans. Hér gegna hæfnilýsingarnar lykilhlutverki því endurgjöf og veita leiðsögn skila bestum árangri ef nemandinn og kennarinn hafa sameiginlegan skilning á lokatakmarkinu.


Námsmat í Grunnskóla Vestmannaeyja

Undanfarin misseri höfum við í Grunnskóla Vestmannaeyja verið að aðlaga okkur að nýrri Aðalnámsskrá. Í upphafi fórum við yfir alla grunnþættina sem leggja á áherslu á í allri kennslu. Afrakstur þeirrar vinnu má finna hér. Síðustu tvö ár höfum við verið að aðlaga okkur að nýju námsmati. Í haust fór mikil vinna í að aðlaga hæfniviðmið að hverjum árgangi fyrir sig og mun sú vinna vera í sífeldri endurskoðun.

Kennarar hafa þurft að endurskoða allt námsamt og finna nýjar leiðir til að koma upplýsingum um hæfni nemenda til foreldra.

Lögð er megináhersla á hæfnina og er hæfnieinkunnin mat skólans/ kennarans á henni. Hæfnieinkunn er þess vegna ekki hægt að reikna út sem meðaltal út úr verkefnum sem nemandinn hefur unnið um veturinn. Hugmyndin er ekki að t.d. að telja stig ,að normaldreifa, að reikna hlutfall o.s.fr.v. Námsgreinar og námsefnið eru hjálpartæki til að ná hæfniviðmiðum.

Veturinn 2016-2017 var mesta áherslan á unglingastigið og allir kennarar á unglingastigi fóru í mikla vinna við að útfæra námsmatið á nýjan hátt. Við horfum á unglingadeildina sem eina heild. Byrjum strax að stefna á matsviðmiðin í 10. bekk þegar komið er upp í unglingadeild þ.e í 8. bekk.

 

Í janúar var ekki gefinn vitnisburður eins og undanfarin ár, heldur voru foreldraviðtöl þar sem varið var yfir námsstöðu og líðan nemenda. Á þeim tímapunkti voru kennarar mislangt komnir í breytingunni, en að vori áttu allir að skila námsmati í Mentor og prentuð yrðu út vitnisburðarblöð.

Við munum halda áfram þessari þróun næsta vetur og reynum að koma upplýsingum hér inn á heimasíðuna, sem og til foreldra eins oft og þurfa þykir.

 

Hér má finna punkta frá foreldrafundum sem haldnir voru fyrir 9. og 10. bekk og skýringar með námsmati í GRV.

Hér má finna ýmsar upplýsingar frá yfirvöldum og einnig leiðbeiningar frá Mentor.